Naturvärdesinventering inom Herrestads-Hogen 1:9, Uddevalla kommun

På uppdrag av Benders Sverige AB utförde Rio Göteborg i september 2014 en inventering och bedömning av naturvärden i Frölandfälten, inom fastigheten Herrestads-Hogen 1:9 i
Uddevalla kommun, Västra Götalands län.

Området består huvudsakligen av fält strax norr om Byfjorden. Det inventerade området ligger mellan Benders, före detta Pininfarinas, industriområde i nordost och en bergtäkt i sydväst. Området är även i norr och väster till stor del omgivet av industriområden och vägar. Åt öster angränsar en skogsbevuxen bergknalle och fuktiga ej brukade fält. Genom inventeringsområdet rinner Frölandsbäcken.

Inventeringen utfördes enligt den svenska standarden för naturvärdesinventering (NVI), SS 199000:2014.