Naturvärdesinventering inom Båstorp 6:7 m.fl., Ale kommun

På uppdrag av Sektor Samhällsbyggnad i Ale kommun utförde Rio Göteborg i slutet av november 2016 en naturvärdesinventering inom fastigheterna Båstorp 6:7 m.fl. inför planerad detaljplan för nya bostäder i form av friliggande villor.

Området för den planerade detaljplanen är cirka 5 hektar stort och ligger strax väster om väg E45 cirka 5 kilometer norr om Älvängen. Området utgör en del av ett öppet jordbrukslandskap som ligger på den östra sidan av en skogbevuxen bergås. I väster gränsar området mot skog och i övriga riktningar till befintliga villor och jordbruksmark. Planområdet ligger i utkanten av det stora området Grönåns dalgång som är utpekat som regionalt bevarandevärt odlingslandskap. Inventeringsområdet motsvarade i stort sett det preliminära planområdet.

Inventeringen utfördes enligt den svenska standarden för naturvärdesinventering (NVI), SS 199000:2014. Syftet med naturvärdesinventeringen var att identifiera och avgränsa geografiska områden i landskapet som har positiv betydelse för den biologiska mångfalden samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa.