Naturvärdesinventering inom Nödinge-Stommen 7:1 m.fl., Ale kommun

På uppdrag av Sektor Samhällsbyggnad i Ale kommun utförde Rio Göteborg i slutet av november 2016 en naturvärdesinventering inom fastigheterna Nödinge-Stommen 7:1 m.fl. inför planerad detaljplan för nya bostäder samt tillhörande väg.

Inventeringsområdet är cirka 1,9 hektar stort och ligger i den östra delen av Nödinge samhälle. Den norra delen av inventeringsområdet utgörs av igenväxande öppen jordbruksmark och skogsdungar, medan den södra delen består av kuperad bergig skogsmark. På östra och norra sidan om området rinner Hållsdammsbäcken. Bäcken och det omkringliggande odlingslandskapet är utpekade som värdefulla miljöer av både länsstyrelsen och Ale kommun. Hållsdammsbäcken är också utpekad som riksintresse för naturvård och en del av inventeringsområdet ligger inom riksintresset.

Inventeringen utfördes enligt den svenska standarden för naturvärdesinventering (NVI), SS 199000:2014. Syftet med naturvärdesinventeringen var att identifiera och avgränsa geografiska områden i landskapet som har positiv betydelse för den biologiska mångfalden samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa.


Ett exemplar av blomkålssvamp Sparassis crispa påträffades i inventeringsområdet under fältinventeringen. Arten är en signalart med medelgott signalvärde.