Inventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) på Styrsö

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ utförde i juni 2014 en artinventering av dvärgålgräs (Zostera noltii) inom fastighet Styrsö 2:314 m.fl. Strandområdet ligger vid Skäret på Styrsö, Göteborgs kommun, och sträcker sig från passagerarbåtarnas pir, hållplats Styrsö Skäret, till bryggan vid återvinningsstationen. Uppdragsgivaren ville undersöka eventuell förekomst av dvärgålgräs med anledning av nedläggning av elkabel.

I Sverige finns tre arter ålgräs, det vanligaste är ålgräs som även kallas bandtång (Zostera marina). Lite ovanligare är dvärgålgräset som tidigare kallades dvärgbandtång (Z. noltii) som är upptagen på den svenska rödlistan som sårbar, VU. Även smal bandtång (Z. angustifolia) förekommer i Göteborgs skärgård och är upptagen i den svenska rödlistan som starkt hotad, EN. Smal bandtång är vanlig i västra Jylland och svår att skilja från dvärgbandtång.

Ålgräsen bildar ängar på grunda bottnar som är sandiga till leriga och utgör viktiga livsmiljöer för många arter av djur och växter. Biotopen är viktig som bland annat uppväxtmiljö för fisk och det är av stor vikt att bevara dessa miljöer. Ålgräsängar är globalt hotade och har minskat kraftigt de senaste 50 åren och finns därför med på OSPAR:s (Oslo-Pariskonventionens) lista över hotade eller
minskande habitat.

Dvärgålgräs kan växa enskilt eller tillsammans med ålgräs och bilda ålgräsängar. Dvärgålgräs växer ned till en meters djup i skyddade vikar med dyig ler- till sandbotten. Dess blad blir upp till 20 centimeter långa och den är förankrad i botten med en krypande jordstam med adventivrötter.

Inventeringen vid Styrsö Skäret utfördes med hjälp av vattenkikare under en dag i början av juni 2014. Inventeringen visade att den viktiga biotopen ålgräsäng finns inom inventeringsområdet. I de grundare partierna av ålgräsängen fanns fläckvis förekomst av dvärgålgräs samt hår- och skruvnating. Att gräva ned en kabel ett par meter ut i vatten skulle innebära att en stor del av förekomsten av dvärgålgräs i den aktuella viken påverkas. Troligen skulle även den resterande ålgräsängen påverkas negativt av grumling och överlagring av sediment vid ett grävföretag.


Inventering med vattenkikare.