Arkeologisk undersökning inom Göteborg 15 - Sandarnaboplatsen

Under en och en halv vecka i april kommer Rio Göteborg att utföra en mindre slutundersökning inom en del av fornlämningen Göteborg 15.

Den så kallade Sandarnaboplatsen har undersökts vid ett flertal tillfällen (1930, 1942, 1965, 1973, 1987, 2007, 2015, 2016, 2017 och 2018) och är mest känd för sin överlagrade mellanmesolitiska kontext.

Denna gång är dock det huvudsakliga fokuset på ej överlagrade fynd och anläggningar från sent mellanmesolitikum och metalltid. Den aktuella ytan förundersöktes under januari/februari 2018 varvid anläggningar i form av härdar, gropar, stolphål och kulturlager framkom. Även ett relativt rikligt fyndmaterial påträffades som utifrån teknologiska aspekter kan dateras till sen mellanmesolitisk tid.

Slutundersökningen utförs delvis för att möjliggöra fortsatta förundersökningar av överlagrade fyndförande lager.

Del av grävytan vid Fixfabriken

camera_alt